Algemene voorwaarden Autorijschool Raymond


Autorijschool Raymond is ingeschreven bij het CBR onder nummer 1636U1 en bij de Kamer
van Koophandel onder nummer 59134852.
Onze instructeurs zijn in het bezit van een geldig instructiebewijs en onze lesvoertuigen
voldoen aan de eisen van het CBR. Door les te nemen bij Autorijschool Raymond gaat de
leerling akkoord met de volgende voorwaarden:
Verzekering en aansprakelijkheid
Autorijschool Raymond is verzekerd volgens de wettelijke eisen. Deelname aan het verkeer
is een risico waardoor verwonding, arbeidsongeschiktheid of zelfs de dood kan ontstaan.
Omdat Autorijschool Raymond geen aansprakelijkheid kan aanvaarden buiten de vereiste
verzekeringen, verklaart de leerling het volgende:
1. Het rijden met een lesvoertuig van Autorijschool Raymond als feitelijke en/of juridische
bestuurder en/of als passagier geschiedt geheel op eigen risico.
2. De leerling vrijwaart Autorijschool Raymond en de instructeur persoonlijk van
aansprakelijkheidsstelling wegens persoonlijke schade van hem/haar zelf, in welke vorm dan
ook, door hem/haar alsmede door derden.
3. De leerling verklaart dat hem/haar bij gerechtelijke uitspraak niet de bevoegdheid tot het
besturen van motorvoertuigen is ontzegd, noch zijn rijbewijs is ingevorderd.
4. De leerling verklaart dat hij/zij niet onder invloed is van een stof waarvan hij weet of
redelijkerwijze zou kunnen weten dat deze stof invloed heeft op de rijvaardigheid.
5. De leerling verklaart dat de antwoorden op de medische vragen, zoals deze gesteld
worden in de Eigen Verklaring van het CBR naar waarheid zijn beantwoord.

Rijopleiding
Door les te nemen bij Autorijschool Raymond verplicht de leerling zich niet tot het volgen
van een volledige opleiding. Reeds betaalde lessen worden minus reeds gereden lessen
terugbetaald, met uitzondering van de kosten van het CBR die niet kunnen worden
terugbetaald. Het aantal benodigde uren voor het behalen van het rijbewijs volgens
Autorijschool Raymond is een schatting waar geen rechten aan ontleend kunnen worden.
Leerlingen hebben het recht om een geplande rijles te annuleren met een geldige reden
binnen 48 uur (exclusief zon- en feestdagen), maar annuleringen binnen deze termijn zullen
worden in rekening gebracht.
Betalingen
De lesprijs per uur dient aan het einde van elke les contant of per bank te worden betaald
aan de instructeur, tenzij anders is afgesproken (bijvoorbeeld betaling per 10 lessen). Voor
opleidingen die in pakketvorm worden aangeboden, mag geen tussentijdse prijsverhoging

worden doorgevoerd. Betalingen voor pakketopleidingen dienen in hun geheel of in twee of
drie termijnen per bank te worden voldaan; deel 1 bij de start van de rijopleiding, deel 2 en
deel 3 in maandelijkse termijnen. Prijzen voor examens en tussentijdse toetsen (CBR) liggen
vast op het moment van aanvraag en kunnen na aanvraag niet worden verhoogd.
Reserveringen voor examens en tussentijdse toetsen worden uitsluitend uitgevoerd na
betaling van examengelden. Het aantal lesuren in een lespakket is geen garantie voor het
behalen van een rijbewijs.

Medische verklaring/gezondheidsverklaring (EV)
De medische verklaring dient naar waarheid te worden ingevuld. Autorijschool Raymond kan
niet aansprakelijk worden gesteld als de verklaring niet naar waarheid is ingevuld. Bij twijfel
over de medische gesteldheid van de leerling kan Autorijschool Raymond verplichten een
medische rijtest af te nemen bij het CBR. De kosten van deze rijtest zijn voor rekening van de
leerling.

Klachtenafhandeling en restitutie
Eventuele klachten dienen zo snel mogelijk per e-mail gemeld te worden aan Autorijschool
Raymond. (info@autorijschoolraymond.nl)
Door deelname aan een volgende les, verklaart de cursist tevreden te zijn met de reeds
gevolgde en betaalde lessen. Hierdoor vervalt ook elke aanspraak op restitutie van reeds
gevolgde en betaalde lessen.

Privacyverklaring
Autorijschool Raymond respecteert de privacy van alle gebruikers van onze website en zorgt
ervoor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Onze privacyverklaring is
van toepassing op de diensten van Autorijschool Raymond. We zijn niet verantwoordelijk
voor het privacybeleid van andere websites of bronnen. Door gebruik te maken van onze
website, gaat u akkoord met ons privacybeleid. Onze privacyverklaring is van kracht sinds 1
januari 2019.
Minderjarigen Cursisten onder de 18 jaar mogen alleen diensten aanvragen via de website
van Autorijschool Raymond onder begeleiding van ouders/verzorgers.

Verstrekking van gegevens aan derden Autorijschool Raymond verstrekt de door de
cursist verstrekte gegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is in verband met

wettelijke verplichtingen of indien de cursist hiervoor toestemming heeft gegeven. Dit geldt
ook voor situaties waarin Autorijschool Raymond samenwerkt met andere rijscholen voor
discipline waarin Autorijschool Raymond zelf geen rijonderricht geeft.

Opslag en veiligheid van gegevens
Autorijschool Raymond is verplicht gegevens van cursisten een aantal jaren te bewaren na
het verlenen van diensten. Na verloop van deze verplichtingen worden de gegevens
vernietigd. Tijdens de opslagperiode zijn er beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik
van de gegevens te voorkomen.

Klachten
Indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, staan wij graag ter
beschikking om deze op te lossen. Mochten wij er samen niet uitkomen, heeft u op grond
van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.

Lespakketten
Lespakketten bij Autorijschool Raymond zijn 1 jaar geldig vanaf de datum van aankoop. Na
verloop van dit termijn vervallen de openstaande lessen.

Stoppen met de rijopleiding
Het is belangrijk om tijdig te informeren bij de instructeur als u besluit om te stoppen met de
rijopleiding. Bij besluit om te stoppen met de rijopleiding bij Autorijschool Raymond heeft u
recht op terugbetaling van de openstaande rijlessen, mits opgezegd binnen 1 maand na de
laatste rijles. De terugbetaling van openstaande lessen wordt als volgt berekend:
Binnen 1 maand na laatste rijles: 100% terugbetaling
In 2e maand: 80% terugbetaling
In 3e maand: 70% terugbetaling
In 4e maand: 60% terugbetaling
In 6e maand: 50% terugbetaling
In 9e maand: 30% terugbetaling
In 11e maand: 10% terugbetaling

In 12e maand: 0% terugbetaling

Cookiesbeleid
Autorijschool Raymond maakt gebruik van technische en functionele cookies en tracking
cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Deze cookies worden opgeslagen op uw
computer, tablet of smartphone wanneer u onze website bezoekt en zijn noodzakelijk voor
de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. De cookies onthouden
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen en stellen ons in staat om onze website te
optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door de instellingen van uw
internetbrowser aan te passen, zodat deze geen cookies meer opslaat. U kunt ook eerder
opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van uw browser.

Verwerking van persoonlijke gegevens
Autorijschool Raymond verwerkt de volgende categorieën van persoonlijke gegevens:
1. Adresgegevens, om onze instructeurs te informeren waar ze u op moeten halen voor
rijlessen.
2. Geboortedatum, om de wettelijke bepalingen voor rijonderricht toe te passen.
3. Telefoonnummer, om rijlessen te annuleren, afspraken te maken of u te informeren bij
ziekmelding.
4. E-mailadres, om u facturen voor gekozen diensten of producten te sturen. 4.1. E-
mailadres ouders/verzorgers, om hen op de hoogte te stellen van de vorderingen van de
kandidaat onder de leeftijd van 18 jaar.
5. IBAN-nummer, om eventuele restituties te verwerken bij beëindiging van de rijopleiding
of bij overgebleven uren waar de kandidaat recht op heeft.
6. Geslacht, om de juiste aanspreektitel te gebruiken op facturen en aanvragen voor toetsen
of examens.
7. Gegevens op facturen, die minimaal 7 jaar in onze administratie worden bewaard in
overeenstemming met wettelijke bepalingen.
8. Foto, indien u hiermee akkoord gaat, kan deze gedeeld worden via sociale media of op
onze website na het slagen van een toets of examen.

Veranderingen m.b.t. Privacybeleid:
Autorijschool Raymond behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons
privacybeleid. Eventuele wijzigingen zullen op onze website gepubliceerd worden. Wij
verwerken geen persoonsgegevens zonder uw toestemming.

Examens en toetsen van het CBR: Na aankoop van een examen of toets, wordt de
kandidaat geboden een termijn van 24 uur om het examen te verplaatsen of te annuleren
zonder kosten. Na verloop van deze termijn, zullen er administratie- en verwerkingskosten in
rekening worden gebracht. Dit geldt ook voor het wijzigen van examencategorieën.
Geestverruimende middelen:
Autorijschool Raymond houdt zich aan de wettelijke bepalingen omtrent het gebruik van
geestverruimende middelen. Kandidaten zijn verantwoordelijk voor hun eigen handelingen
en de eventuele gevolgen die hieruit voortvloeien. Indien een kandidaat onder invloed is van
geestverruimende middelen of deze heeft gebruikt, zal Autorijschool Raymond niet
aansprakelijk zijn voor schade of letsel aan derden.
In geval van een positieve test of weigering van een test, zal Autorijschool Raymond stoppen
met het geven van les aan de betreffende kandidaat en zal er geen restitutie van het overige
lesgeld plaatsvinden. Examens en/of toetsen zullen vervallen en eventuele schade aan
Autorijschool Raymond en/of werknemers zal worden verhaald op de kandidaat.
Bij vermoeden van onder invloed zijn van geestverruimende middelen zal Autorijschool
Raymond dit melden aan de politie.