Algemene voorwaarden Autorijschool Raymond

Autorijschool Raymond staat ingeschreven bij het CBR onder nummer 1636U1.

Autorijschool Raymond staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 59134852.

Instructeurs van Autorijschool Raymond zijn in het bezit van een geldig instructiebewijs .

Lesvoertuigen van Autorijschool Raymond voldoen aan de CBR eisen.

Door les te nemen bij Autorijschool Raymond gaat de leerling akkoord met de volgende voorwaarden:

 

Verzekering persoonlijke schade of letsel en aansprakelijkheid

Autorijschool Raymond is verzekerd volgens de wettelijke eisen.

Deelname aan het verkeer is te aller tijden een risico, waardoor verwonding, arbeidsongeschiktheid of zelfs de dood kan ontstaan.

Omdat Autorijschool Raymond geen aansprakelijkheid kan aanvaarden buiten de vereiste verzekeringen, verklaart leerling het volgende:

  • Het rijden met een lesvoertuig van Autorijschool Raymond als feitelijke en/of juridische bestuurder en/of als passagier geschiedt geheel op eigen risico.
  • Leerling vrijwaart Autorijschool Raymond alsmede de instructeur persoonlijk, van aansprakelijkheidsstelling wegens persoonlijke schade van hem/haar zelf, in welke vorm dan ook, door hem/haar alsmede door derden.
  • Leerling verklaart dat hem/haar bij gerechtelijke uitspraak niet de bevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen is ontzegd, noch zijn rijbewijs is ingevorderd.
  • Leerling verklaart dat hij/zij niet onder invloed is van een stof waarvan hij weet of redelijkerwijze zou kunnen weten dat deze stof invloed heeft op de rijvaardigheid.
  • Leerling verklaart dat de antwoorden op de medische vragen, zoals deze gesteld worden in de Eigen Verklaring van het CBR naar waarheid beantwoord zijn.

 

Rijopleiding

Door les te nemen bij Autorijschool Raymond verplicht de leerling zich niet tot het volgen van een volledige opleiding.

Reeds betaalde lessen worden minus reeds gereden lessen terugbetaald de kosten van het CBR kunnen niet terugbetaald worden.

Het aantal benodigde uren die volgens Autorijschool Raymond nodig zijn voor het behalen van het rijbewijs d.m.v. losse lessen of een pakket blijven ten alle tijden een schatting waar geen rechten aan ontleend kunnen worden.

Binnen een termijn van 48 uur (exclusief de zon- en feestdagen) is het mogelijk de besproken rijles te annuleren met geldige reden
Annulering binnen de 48 uur worden de lessen inrekening gebracht .

Betalingen
Lesprijs per uur, moet aan het einde van iedere les contant of per bank worden voldaan aan de instructeur (of een samen overeen gekomen afspraak, bijv. betaling per 10 lessen). Voor opleidingen die in pakketvorm worden aangeboden, mag geen tussentijdse prijsverhoging worden doorgevoerd. Betalingen van pakketopleidingen worden in zijn geheel of in twee of drie termijnen per bank voldaan; deel 1 bij de start van de rijopleiding deel 2 en deel 3 in maandelijkse termijnen.
Prijzen van examens en tussentijdse toets (CBR) liggen vast op het moment dat het examen wordt aangevraagd en kunnen na aanvraag niet worden verhoogd. Reserveringen voor het examen en de tussentijdse toets worden uitsluitend uitgevoerd na betaling van examengelden.

Het aantal lesuren in een lespakket is nooit een garantie tot het behalen van een rijbewijs.

 

Medische verklaring/gezondheidsverklaring  (EV)  

 

De medische verklaring dient naar waarheid ingevuld te worden. Autorijschool Raymond kan niet aansprakelijk worden gesteld indien u de medische verklaring niet naar waarheid invult.

Autorijschool Raymond kan bij twijfel over uw medische gesteldheid verplichten een medische rij-test af te nemen bij het CBR. Kosten van deze rij-test zijn voor uw rekening.

 

Klachtenafhandeling/restitutie

 

Eventuele klachten dienen aan Autorijschool Raymond per mail gemeld te worden. Door het volgen van een volgende les, verklaart de cursist tevreden te zijn over de reeds gevolgde en betaalde lessen. Hierdoor vervalt ook alle aanspraak op restitutie van reeds gevolgde en betaalde lessen.

Privacy verklaring
Vernieuwde Privacyverklaring van autorijschool Raymond inwerking getreden op 01-01-2019

Privacy beleid en algemene voorwaarden

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Autorijschool Raymond.
U dient zich ervan bewust te zijn dat Autorijschool Raymond niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere websites en bronnen.
Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Autorijschool Raymond respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Minderjarigen.
Als je jonger dan 18jaar bent mag je uitsluitend onder begeleiding van ouders / verzorgers diensten aanvragen via de website van autorijschool Raymond.

Verstrekking aan derden.
De door jou verstrekte gegevens verstrekken wij niet aan derden, Met uitzondering van de verplichtingen die wij als autorijschool Raymond moeten volgen als diverse overheidsinstanties hier om vragen.
ook voor de discipline waar geen rijonderricht in gegeven wordt door Autorijschool Raymond maar in samen werken met rijscholen die hier wel onderricht in geven verstrekken wij de gegevens aan die specifieke rijschool om u verder te helpen.(met uw toestemming)

Opslaan en veiligheid.
Autorijschool Raymond is verplicht uw gegevens een aantal jaar te bewaren na het verlenen van de door u gevraagde diensten.
Als deze verplichtingen verstreken zijn worden uw gegevens vernietigd.
In de periode dat uw gegevens bij Autorijschool Raymond zijn opgeslagen hebben wij hier voor onze beveiligingsmaatregelen getroffen om misbruikt van jou persoonsgegevens  te beperken.

Klachten.
Als je klachten heb over de verwerking van jou gegevens helpen we je graag om dit op te lossen.
mochten we er dat toch niet samen uitkomen heb je op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder.
Hier voor kan je contact opnemen met de autoriteit persoonsgegevens

Cookies.

Autorijschool Raymond gebruikt alleen technische en functionele cookies/tracking cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan website van autorijschool Raymond wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website www.autorijschoolraymond.nl en uw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wat voor informatie wij opslaan.

1. je adres (zo weten de instructeurs waar je opgehaald moet worden).
2. je geboorte datum (zodat we de wettelijk bepalingen m.b.t. rijonderricht kunnen toepassen)
3.je telefoon nummer ( i.v.m. annuleren rijles, ziekmelding of afspraken maken)
4. Email (via de E-mail sturen wij je de factuur voor de gekozen diensten of producten).
4.1. Email ouders / verzorgers. (i.v.m. het op de hoogte stellen van de vorderingen van de kandidaat onder de leeftijdsgrens van 18 jaar)
5. IBAN nummer. (i.v.m. een e.v.t. terug storting bij het beëindigen van de rijopleiding of overgebleven uren te retourneren waar de kandidaat recht toe heeft)
6. Geslacht. (i.v.m. de aanspreek titel denk aan facturen / aanvragen toets of examen bij de examen commissie)
7. Jou gegevens op de facturen. (deze blijven minimaal 7 jaar in de administratie van autorijschool Raymond door de wettelijke bepalingen die zijn afgesproken met de overheid).
8. Foto (op het inschrijf formulier kan je aangeven of je akkoord gaat met het delen van een foto van jou na het slagen van een toets of examen via sociale media of via de website van autorijschool Raymond.

Veranderingen m.b.t. privacyverklaring.

Als er veranderingen plaatsvinden in de privacy verklaring van autorijschool Raymond zal dit kenbaar en zichtbaar gemaakt worden op  de website. De persoonsgegevens worden nooit gebruikt zonder toestemming van jou.Examens en toetsen van het CBR

Na het inkopen van een examen heeft de kandidaat 24 uur bedenktijd om het examen te verplaatsen en/of te annuleren. Na deze 24 uur kan het examen niet meer kosteloos verzet worden; hier worden administratiekosten en verwerkingskosten voor in rekening gebracht.  Deze zijn €45.-
Dit geldt ook voor het omzetten van examen categorieën.

Drugs en Alcohol

De kandidaat is volledig verantwoordelijk/aansprakelijk voor de risico’s en consequenties die door de overheid zijn gesteld m.b.t. geestverruimende middelen. Autorijschool Raymond is niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor schade en/of letsel aan derden waar er geestverruimende middelen gebruikt zijn door de kandidaat.
Als de kandidaat onder invloed is van geestverruimende middelen, of is geweest, zijn alle kosten/sancties niet te verhalen op autorijschool Raymond en/of werknemers en zijn voor rekening van de kandidaat.
Als er een positieve test is of waar de kandidaat een test weigert stopt autorijschool Raymond met les geven aan deze kandidaat en is er geen restitutie van het overige lesgeld mogelijk.
De toetsen en of examens komen te vervallen. Gemaakte schade aan Autorijschool Raymond en of werknemers wordt dan ook verhaald op de kandidaat.
Bij het vermoeden van het onder invloed zijn van geestverruimende middelen zijn wij genoodzaakt dit te vermelden bij de politie.